biofarmer

Bio - farmer

Bio - farmer
Ekologiczne Preparaty Do Obiektów Inwestycyjnych.

Przeznaczony jest do:
 • poprawy warunków środowiskowych i sanitarnych w obiektach inwentarskich (fermy, tuczarnie) i innych o podobnej uciążliwości (stopniu zanieczyszczeń, skażeń i zakażeń)
 • do likwidacji przykrych zapachów i skażeń mikrobiologicznych w obiektach inwentarskich oraz w otoczeniu takich obiektów
 • mikrobiologicznej obróbki ścieków i nieczystości w zbiornikach gnojówki i gnojowicy
 • poprawy parametrów fizykochemicznych i sanitarno - higienicznych zanieczyszczonych zbiorników oraz ujęć wodnych, neutralizacji odpadów.
Biopreparaty zostały odznaczone medalami na targach krajowych i zagranicznych.
Preparaty polecane przez hodowców i weterynarzy

Skład I Działanie:
W skład biopreparatu wchodzi odżywka startowa dla bakterii, tzw. STARTER stanowiący pożywkę oraz źródło energii , a tym samym ułatwiający szybki rozwój mikroorganizmów tworzących KOMPOZYT WŁAŚCIWY. Odpowiednio dobrana kompozycja mikroorganizmów powoduje:
 • rozpad szkodliwych substancji (amoniaku, azotanów, związków fosforu, siarkowodoru oraz innych jedno i wielowęglowych związków organicznych
 • zahamowanie rozwoju patogennych drobnoustrojów
 • niszczenie jaj oraz przetrwalników owadów i endopasożytów
 • zmianę pH ścieków i płynnych odchodów


Efekty Stosowania:
 • ograniczenie przykrych zapachów w obiektach inwentarskich oraz w ich otoczeniu
 • zmniejszenie ilości gromadzonych odchodów i odpadów
 • redukcja bakterii chorobotwórczych wirusów i grzybów w pomieszczeniach dla zwierząt, odchodach i ściekach odzwierzęcych
 • istotne ograniczenie ilości much i ich larw oraz form przetrwalnikowych endopasożytów
 • obniżenie zawartości amoniaków i siarkowodoru oraz zmniejszenie emisji tych gazów do otoczenia
 • zmniejszenie ilości azotynów w ściółce, odchodach oraz nawożonych nimi glebach oraz płodach rolnych
 • szybka oraz prawidłowa utylizacja gnojówki, a także mineralizacja obornika
 • obniżenie wilgotności obiektu inwentarskiego
 • ograniczenie ilości chorób układu oddechowego, przewodu pokarmowego u ludzi i zwierząt oraz chorób kończyn u zwierząt

Sposób Zastosowania:
Odmierzoną ilość preparatu należy rozpuścić po całej biodegradowanej powierzchni. Preparat może być stosowany w obecności zwierząt. Biopreparat należy stosować co 2 tygodnie w ilości od 2 do 5g / 1m2 stanowiska. W początkowym okresie stosowania zaleca się zwiększenie dawki. Trwałość preparatu wynosi 2 lata od daty produkcji wskazanej na opakowaniu.

Bezpieczeństwo Stosowania:
Przy doborze składu kompozytu mikrobiologicznego oraz starterów, uwzględniono bardzo ścisłe kryteria bezpieczeństwa, związane zarówno z etapem przygotowania i realizacji produkcji biopreparatów, jak i ich późniejszym stosowaniem, przy jednoczesnym zapewnieniu założonej, wysokiej skuteczności działania. Konstrukcja tych biopreparatów jak i sam dobór absolutnie niepatogennych mikroorganizmów, gwarantuje pełne bezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt oraz środowiska nawet w przypadku ich przedawkowania, a samo stosowanie może odbywać się w obecności ludzi, zwierząt i roślin, oraz w trakcie realizacji normalnych procesów produkcyjnych.

W sprzedaży znajdują się preparaty:
 • BIO-FARMER "D" - fermy drobiu
 • BIO-FARMER "T" - tuczarnie
 • BIO-FARMER "B" - obory
 • BIO-FARMER "K" - stadniny koni


Dostępne są opakowania
 • 1kg
 • 5kg
Preparat jest absolutnie bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska. Ulega biodegradacji.