biofarmer

Bio - farmer

Bio - farmer
Ekologiska preparat för djurstallar

Avsett för:
 • förbättring av miljön och hygienen i djurstallar (djuruppfödningar) och andra anläggningar med liknande belastning (föroreningar, kontaminering och smittor)
 • borttagning av dåliga lukter och mikrobiologiska smittor i anläggningar för livdjur och deras omgivning
 • mikrobiologisk förbehandling av avloppsvatten och föroreningar i tankar med gödselvatten och flytgödsel
 • mikrobiologisk förbehandling av avloppsvatten och föroreningar i tankar med gödselvatten och flytgödsel
Biopreparaten har belönats med medaljer på inhemska och internationella mässor.
Preparaten rekommenderas av uppfödare och veterinärer

Sammansättning och funktion:
I preparatet ingår en sk. starter som utgör näring och energikälla som främjar snabb tillväxt av de mikroorganismer vilka skapar den SPECIFIKA KOMPOSITEN. Den specialutvalda sammansättningen av mikroorganismer orsakar:
 • nedbrytning av skadliga ämnen (ammoniak, nitrater, fosforföreningar, svavelväte och andra organiska föreningar)
 • inbromsning av tillväxten av patogena mikrober
 • förstör ägg och sporer av insekter och endoparasiter
 • ändring av pH-värdet hos avloppsvatten och flytande avföring


Effekter efter användning:
 • begränsning av dåliga lukter i djurstallar och deras omgivning,
 • minskade mängder ansamlat avföring och avfall,
 • reducering av patogena virus och svampar i djurutrymmen, avföring och spillvatten från djur,
 • avsevärd minskning av antalet flugor och fluglarver samt sporer av endoparasiter,
 • minskning av ammoniak- och svavelvätehalten samt minskning av utsläpp av dessa gaser till omgivningen,
 • mindre mängder nitriter i halmströt, avföringen och marken som gödslas med dessa och därmed i grödorna,
 • snabbt och riktigt utnyttjande av gödselvattnet och mineralisering av naturgödsel,
 • mindre fukthalt i djurstallet,
 • minskning av frekvensen av luftvägs- och matsmältningsapparatens sjukdomar hos människor och djur samt sjukdomar av extremiteter hos djur.

Användningssätt:
Uppmätt preparatmängd ska spridas över hela biologiskt nedbrytbara ytan. Preparatet kan användas i närvaro av djur. Biopreparatets ska användas varje 2 veckor, dos 2 - 5g / 1m2 djurplats. I början rekommenderas en större dos. Preparatets hållbarhetstid är 2 år från tillverkningsdatum som anges på förpackningen.

Användningssäkerhet:
Vid val av den mikrobiologiska kompositens sammansättning och starters har man tagit hänsyn till mycket stränga säkerhetskrav vad beträffar både berednings- och produktionsstadiet av biopreparaten och deras senare användning, samtidigt som man säkerställer den planerade mycket höga effektiviteten. Biopreparatens konstruktion och val av absolut icke patogena mikroorganismer garanterar full säkerhet för människor och miljön även vid överdosering och själva användningen kan ske i närvaro av människor, djur och växter samt under pågående produktionsprocesser.

Följande preparat finns tillgängliga i försäljningen:
 • BIO-FARMER "D" - fjäderfäproduktion
 • BIO-FARMER "T" - grisproduktion
 • BIO-FARMER "B" - nötproduktion
 • BIO-FARMER "K" - häststallar


Tillgängliga förpackningar
 • 1kg
 • 5kg
Preparatet är helt ofarligt för människor, djur och miljön. Biologiskt nedbrytbart.